Газови рекуперативни горелки BICR
Газови рекуперативни горелки  BICR-1

Горелките с интегриран рекуператор BICR се използват за директно или индиректно загряване в пещи. За индиректно загряване рекуперативните горелки BICR се използват заедно с радиантни тръби когато горивните газове трябва да бъдат отделени от продукта. При горене в радиантна тръба се осъществява вътрешна рециркулация на част от димните газове и като резултат се намаляват емисиите на азотни окиси и се постига по-равномерно разпределение на топлинното натоварване по повърхността на тръбата.

Най-честото приложение на BICR в радиантна тръба за индиректно загряване е за замяна на електрически нагреватели в термични пещи и сушилни.

Заедно с ежектор за димни газове , горелката BICR може да се използва за директно изгаряне в отворени пещни пространства в промишлени пещи и системи за изпичане. В сравнение с обикновените горелки осигурява икономия на гориво от 20% до 45% в зависимост от термичния режим и температурата в пещта.

Йонизационен контрол на пламъка

Корпус:

стомана

Горивна глава:

Специална керамична горивна глава

Типоразмери:

3 опции: 65/50, 80/65 и 100/80

Номинална мощност:

20 , 40 , 80 и 100 kW

Регулиране импулсно:

on-off

Гориво:

природен газ, пропан, бутан

Максимална температура на процеса:

1000° C