Газови рекуперативни горелки ECOMAX
Газови рекуперативни горелки ECOMAX-1 Газови рекуперативни горелки ECOMAX-2

Горелките с интегриран рекуператор ECOMAX® се използват за директно или индиректно загряване в пещи. За индиректно загряване рекуперативните горелки ECOMAX® се използват заедно с метални или керамични радиантни тръби когато горивните газове трябва да бъдат отделени от продукта. При горене в радиантна тръба се осъществява вътрешна рециркулация на част от димните газове и като резултат се намаляват емисиите на азотни окиси. Заедно с ежектора за димни газове EJEK , горелката ECOMAX® може да се използва за директно изгаряне в отворени пещни пространства в промишлени пещи и системи за изпичане. В сравнение с обикновените горелки осигурява икономия на гориво от 20% до 45% в зависимост от термичния режим и температурата в пещта.

Йонизационен контрол на пламъка

Корпус:

стомана

горивна глава:

Специална керамична горивна глава

Заедно с керамичната радиантна тръба SER-C горелката намира приложение за индиректно загряване на продукта

Типоразмери:

7 опции от 0 до 6

Номинална мощност:

25 до 500 kW

Диапазон на регулиране:

импулсно 3:1

Гориво:

природен газ, пропан, бутан

Максимална температура на процеса:

1300° C